ทุนเสมอภาค หนุนเด็กยากจนเรียนต่อ ม.ปลาย

‘จบม.3 แล้วไปไหน?’

ในช่วงวัยรอยต่อของการเปลี่ยนผ่านระดับการศึกษา วุฒิการศึกษาขั้นพื้นฐาน ม.6 หรือปวช.3 คือใบเบิกทางสู่สถาบันอุดมศึกษาและต่อยอดอาชีพ ทว่าต้นทุนของการศึกษาต่อหลังจบชั้นมัธยมต้นอาจเป็นสิ่งที่เด็กยากจนไม่สามารถเอื้อมถึง

ข้อมูลจากโครงการวิจัยของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ซึ่งติดตามและให้ความช่วยเหลือทุนการศึกษาแก่เด็กยากจนพิเศษ พบว่าในปีการศึกษาแรกของปี 2566 นี้ มีนักเรียนทุนเสมอภาคชั้น ม.3 ที่ถือเป็นกลุ่มยากจนพิเศษมีโอกาสไม่ศึกษาต่อถึงร้อยละ 47 จากนักเรียนทุนเสมอภาค ราว 90,000 คน เพราะขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเรียน ซึ่งนับเป็นจำนวนเกือบครึ่งหนึ่งของนักเรียนกลุ่มรอยต่อ ม.3

ตัวเลขดังกล่าวไม่ใช่เพียงแค่จำนวนของเด็กที่อาจต้องพบกับความเคว้งคว้างในช่องว่างหลังออกจากการศึกษา แต่ยังหมายถึงโอกาสที่แคบลงในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ สะท้อนความเหลื่อมล้ำในโครงสร้างสังคมที่เริ่มตั้งแต่การขาดโอกาสที่จะได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กสศ. โดยสำนักพัฒนาหลักประกันโอกาสทางการศึกษา เล็งเห็นความสำคัญของการมอบโอกาสทางการศึกษาที่ต่อเนื่อง จึงจัดสรรทุนช่วยเหลือนักเรียนทุนเสมอภาคกลุ่มรอยต่อระดับชั้น ม.3 ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่สูงขึ้นในระดับชั้น ม.ปลาย (ม.4) และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1) ซึ่งเป็นความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายใต้โครงการวิจัยต้นแบบการคัดกรองและการช่วยเหลือนักเรียนทุนเสมอภาคให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่สูงขึ้น

กสศ. มอบทุนการศึกษาจำนวน 6,000 บาทต่อคนต่อปี (ภาคเรียนละ 3,000 บาท) จำนวน 5,000 ทุน ให้กับนักเรียนที่มีสัญชาติไทยซึ่งได้รับทุนเสมอภาคชั้น ม.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 มีรายชื่อในฐานข้อมูลระบบ cct.thaieduforall.org และประสงค์ศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 หรือ ปวช.1 เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา โดยนำร่องดำเนินการในเขตพื้นที่การศึกษา 16 เขต จาก 7 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี เชียงราย ตาก แม่ฮ่องสอน ศรีสะเกษ นครศรีธรรมราช และนราธิวาส 

โครงการเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1-20 มีนาคม 2566 กสศ. เพื่อประกาศรายชื่อนักเรียนทุนเสมอภาคระดับชั้น ม.3 ที่มีสิทธิ์สมัครขอรับทุนเพื่อให้คุณครูบันทึกแบบขอรับส่งเสริมการศึกษาต่อ ผ่านระบบสารสนเทศ cct.thaieduforall.org และมีกำหนดจัดสรรทุนเสมอภาคปีการศึกษา 1/2566 งวดที่ 1 จำนวนเงิน 3,000 บาท ภายในสิ้นเดือนมีนาคม และงวดที่ 2 ในภาคเรียนที่ 2/2566 ต่อไป

กสศ. เชื่อมั่นว่าทุนเสมอภาคนี้จะเป็นหลักประกันโอกาสทางการศึกษา เพื่อส่งให้เด็กยากจนชั้น ม.3 ได้ศึกษาต่อ ปิดช่องว่างความเหลื่อมล้ำและการตกหล่นในช่วงวัยที่ควรได้รับการสนับสนุนการศึกษา เพื่อปูรากฐานสำคัญของการพัฒนาทักษะและคุณภาพชีวิตสำหรับต่อยอดในอนาคต