งบการศึกษารายหัว เท่ากันแต่ไม่เท่าเทียม

ปัจจุบันการจัดสรรงบประมาณให้แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) รัฐใช้วิธีจ่ายเป็นเงินอุดหนุนแบบรายหัว นั่นหมายความว่า หากเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่หรือขนาดกลางย่อมได้รับงบประมาณมากกว่า แต่หากเป็นโรงเรียนขนาดเล็กย่อมได้รับงบประมาณน้อยกว่า ซึ่งเป็นไปตามสัดส่วนจำนวนนักเรียน 

วิธีการเช่นนี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อโรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ห่างไกล (protected schools) อย่างไม่อาจปฏิเสธ ทำให้โรงเรียนบริหารจัดการงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดนี้ได้ยากลำบาก

เมื่องบประมาณไม่เพียงพอ จึงส่งผลต่อเนื่องไปยังคุณภาพการศึกษา ทั้งความพร้อมของอุปกรณ์การเรียนการสอน อาคารสถานที่ อาหารกลางวันเด็ก ฯลฯการปฏิรูปงบการศึกษาจึงเป็นข้อเสนอที่ถูกหยิบยกขึ้นมาในเวทีเสวนาขบวนเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ครั้งที่ 1 หรือ Public Policy Move #1 ในหัวข้อ ‘ปฏิรูปงบแก้เหลื่อมล้ำ เพื่อเด็กและโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล’ ณ โรงเรียนบ้านซองกาเรีย อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2566