Circle School เกิดขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่กลางของความคิด ที่จะร่วมกันหาคำตอบและทางออกว่า จะลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาได้อย่างไร โดยเสียงที่ปรากฎในพื้นที่แห่งนี้ มาจากกลุ่มคนที่คลุกคลีกับการทำงานด้านเด็ก เยาวชน การศึกษา เศรษฐศาสตร์ ชุมชน และอีกหลากหลายแขนงวิชา เพราะเราเชื่อว่าลำพังศาสตร์ด้านใดด้านหนึ่งนั้น หรือคนที่อยู่ในมุมใดมุมหนึ่ง ไม่สามารถทำให้ความเสมอภาคทางการศึกษาเกิดขึ้นได้โดยลำพัง

อีกแง่หนึ่ง หลักคิดสำคัญของ Circle School คือการทำให้วงล้อมของความคิดถูกผลักดันให้เกิดระบบนิเวศแห่งการเรียนรู้ เพราะที่สุดแล้ว “ความรู้” จะเป็นกุญแจสำคัญที่จะเปิดให้แต่ละชีวิตสามารถแสวงหาโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืน พื้นที่แห่งการเรียนรู้จึงไม่จำเป็นต้องมีพรมแดนแค่เพียงรั้วโรงเรียน แต่หมายถึงการสร้างชุมชนที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการออกแบบและเรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน

เมื่อหนึ่งชีวิตแข็งแรง ครอบครัวจะมั่นคง ชุมชนจะเข้มแข็ง ที่สุดแล้วย่อมหนีไม่พ้นว่าประโยชน์ทั้งหมดจะตกไปยังประเทศชาติ ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง

Circle School ดำเนินการผลิตเนื้อหาโดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) องค์กรที่เชื่อมั่นว่า เด็ก เยาวชน และประชาชน ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาสทุกคน สามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพได้